گزارش داده شده کسانی که از افزونه Really Simple SSL استفاده میکنن ممکن است به دلیل خطای too many redirects سایت آنها از گوگل حذف شود.