درخواست تماس با ما
به دیدن ما بیایید:
تهران، خیابان مولوی، کوچه پیرمردی ،کوچه برادران منتظری ،پلاک ٧
به ما ایمیل بزنید :
utech.company@mail.com
24/7 با ما تماس بگیرید :
+989123477083
هاست ما

Careers

Global Sales & Marketing

Cornish Spaktailed Bream. Skate squarehead catfish peacock flounder barbelless catfish? Lionfish halfbeak ilisha; weatherfish flying characin telescopef
Salary
$44,000-$55,000 Per Year

Chief Financial Officer

Cornish Spaktailed Bream. Skate squarehead catfish peacock flounder barbelless catfish? Lionfish halfbeak ilisha; weatherfish flying characin telescopef
Salary
$44,000-$55,000 Per Year

Middle Software Engineer

Cornish Spaktailed Bream. Skate squarehead catfish peacock flounder barbelless catfish? Lionfish halfbeak ilisha; weatherfish flying characin telescopef
Salary
$34,000-$45,000 Per Year

Don’t hesitate to contact us any time

We have advanced skills and ample resources to create large-scale solutions as well as guide startups from idea to profit.